Det inkluderende fællesskab

Vi mener som udgangspunkt, at alle børn har deres helt egne særlige forudsætninger og behov.
Alle børn er forskellige og udvikler sig i forskellige tempi. Derfor er det helt naturligt for os, at pædagogikken og de aktuelle tiltag må tage hensyn hertil.
Vi ser børnenes forskellighed, som en styrke for fællesskabet. Forskellene skaber mulighed for at alle kan lære af hinanden. Men det sker kun, hvis vi i vores tilrettelæggelse af aktiviteterne er opmærksomme på, at børnene skal kunne deltage på en måde, der er acceptabel for alle.
For alle børn, men for børn i udsatte positioner i særdeleshed, er det derfor vigtigt, at vi tilrettelægger vores aktiviteter, så vi kan tage mest mulig hensyn til det enkelte barns behov. Det betyder at aktiviteterne kan foregå på flere niveauer og i forskellige gruppestørrelser. Det er relationen mellem børnene, der er i fokus.
Alle børn skal opleve sig som en vigtig del af fællesskabet.
For at sikre, at vi bliver ved med at have et inkluderende fællesskab, må vi hele tiden se på, hvor i hverdagen eksklusionen og inklusionen af et eller flere børn finder sted. Er det i børnenes leg, i vores pædagogiske praksis eller har barnet vanskeligt ved at tyde de sociale koder i børnegruppen.

For at kunne løse den opgave gælder det:

 •  at vi har fokus på relationerne i gruppen
 •  at vi har fokus på vores rolle i fællesskabet
 •  at vi tilrettelægger vores praksis, så den styrker fælleskabet bedst muligt
 •  at vi er opmærksomme på børnenes styrker og svagheder, men i arbejdet med barnet fokuserer på styrkesiderne.
 •  at vi på personalemøder diskuterer, hvordan vi bedst organiserer den rette støtte til det enkelte barn.
 •  at der laves en handleplan i den forbindelse.
 •  at vi er opmærksomme på, at nogle børn har behov for at blive ekstra forberedt på nye ting, andre skal guides gennem dagen enten mundtligt eller ved hjælp af billeder eller piktogrammer.
 •  at nogle børn har brug for at få en eller anden form for specifik træning i små grupper, mens andre måske har behov for væsentlig mere voksenkontakt i en periode.

Gennem vores planlægning prøver vi at tilgodese så mange behov som muligt.
Det betyder, at der sagtens kan være forskellige rammer for forskellige børn.
I nogle tilfælde kan vi ikke løse opgaven med de ressourcer, vi har til rådighed og vi søger derfor yderligere hjælp fra LDDs pædagogiske konsulent eller kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning.

Tema: Inklusion

Læringsmål: 

 • Alle børn skal føle sig som en vigtig person i børnegruppen.
 • At alle bliver respekteret som den person de er.
 • At der bliver lyttet til den enkelte.

Metode: 

 • vi skal tage udgangspunkt i børnenes potentialer.
 • fortælle barnet positive historier om sig selv.
 • omtale børnene positivt overfor hinanden.
 • forklare alle børn om de vanskeligheder man kan have ud fra devisen, at åbenhed skaber forståelse..
 • tænke fremad og ikke hænge os i ting som har været.
 • dyrke venskaber mellem børnene.
 • sætte lege igang og deltage i lege.
 • gøre de “særlige” tiltag til en naturlig del af vores daglige praksis.
 • hjælpe børnene til at reflektere over deres handlinger.
 • iagttage børnenes fællesskaber på alle planer.
 • tilrettelægge aktiviteter, så børnene får den nødvendige støtte.

Tegn på læring: 

 • får venner.
 • deltager i aktiviteterne.
 • omtales positivt i børnegruppen.
 • får selvværd.
 • at børnene inkluderer andre

Dokumentation:

 • Vi laver målsætninger, handleplaner og evaluerer skriftligt.
 • Vi holder forældresamtaler.
 • Vi interviewer barnet om dets opfattelse af sig selv